به گزارش سوکا ورزشی ، البته این موضوع سوژه کاریکاتوریست ها هم شده است. کاریکاتور زیر توسط محمدعلی رجبی کشیده شده است: