به گزارش سوکا ورزشی ، یک مقام مسئول در فدراسیون خانواده منشی دفترش را در فدراسیون فوتبال مشغول کرده؛ از پدر تا برادرها!