به گزارش سوکا، سیدحسن خمینی نوشت:

عکس منتشر نشده از روز ورود امام به قم. ١٠ اسفند ١٣۵٧.

دهم اسفند سالروز بازگشت حضرت امام به قم است. امام یک ماه پس از بازگشت به کشور، در روز دهم اسفند ١٣۵٧ به قم باز می گردند و در میان استقبال مردم و روحانیون برجسته حوزه، رحل اقامت در قم می افکنند.

تصمیم ایشان به استقرار در قم است تا اینکه به سبب سکته قلبی در زمستان ١٣۵٨ به تهران منتقل می گردند. در ابتدای ورود به قم چند روزی را در منزلی در کوچه حرم می مانند این منزل هم اکنون موجود است و جنب منزل مرحوم آیت الله سلطانی و آیت الله صدر واقع است.

پس از آن به منزل آیت الله یزدی می روند که حدود یک سال در آن مقیم می شوند و امروز به نام بیت امام شناخته می شود.

این خانه غیر از منزل قدیمی امام در یخچال قاضی است. ظاهراً علت اینکه پس از انقلاب، امام به آنجا نرفتند آن بوده که آن خانه در کوچه های باریک واقع بوده و امکان ملاقات های مردمی و مراجعات فراهم نبوده است