عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدن

عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدن

ستاره ها را همیشه در فیلم ها و بعنوان مدل روی جلد مجله ها دیده ایم. اما آن ها هم مانند ما زندگی عادی دارند و مثلا برای ماشین خود بنزین می زنند! شاید باورتان نشود اما ستاره ها هم تا حدودی زندگی معمولی مانند همه ما دارند. آنها مانند ما به خرید لوازم خانه می روند، زباله هایشان را دم در می گذراند یا حتی در پمپ بنزین پیاده می شوند و ماشین شان را بنزین می زنند.

 

شاید برای شما هم جالب باشد که تصاویری از ستاره ها را که در حال انجام کارهای معمولی و روزمره هستند، ببینید. پس با هم به تصاویری از بنزین زدن ستاره ها در پمپ بنزین، که در اینجا برایتان آورده ایم، نگاهی بیاندازیم.

 

رایان گاسلینگ
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنبن افلک
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدن

عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنگری الدمن
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنکیانو ریوز
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنجیسون استاتهام

عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنجاش دوهامل
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنلیام
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنشان پن
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنرایان گاسلینگ
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنکریس پرت
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنکریس همسورث
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدناشلی گرین
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدننسا هاجنز
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنکیلی کوئوکو
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنجسیکا آلبا
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدندیوید بکهام
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنشنون
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنشایا لابوف
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنریس ویترسپون
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدنکانن اوبراین
عکسهای ستاره های جهان را در حال بنزین زدن