به گزارش سوکا به نقل از تبیان، در این فیلم عوارض رژیم های سخت و غیرعلمی را مشاهده می کنید.