تاریخ احداث آن ۱۲۶۵-۱۲۷۰ هجری قمری است. مساحت بنا: ۷۵۰۰ متر مربع است شامل ۲۳۰۰متر مربع زیر بنا، ۵۲۰۰ متر مربع باغ عمارت می باشد.

(تسنیم)