به گزارش سوکا ، علی پروین و بعدا خود محمد پروین بسیار کوشیدند که این بدهی ها را توجیه کنند.

به هر حال پس از گذشت این زمان یکی از رسانه ها مدعی شد که برای پرداخت بدهی حیرت آور پسر ۲۸ ساله علی پروین ، منزل او قیمت گذاری شده است، چیزی که علی پروین به شدت تکذیب می کند.

او که اطلاعات بیشتری در اینباره نمی دهد اظهار داشت که مشکل پسرش در حال حل شدن است. اما چگونه ؟ مشخص نیست!