بر این اساس،با هماهنگی های انجام شده، گروهی از دوستان مسلط به زبان ایتالیایی و انگلیسی ضمن پخش بروشور و گل، پاسخگوی سوالات مخاطبین ایتالیایی در مورد علل راهپیمایی و وقایع تاریخی مربوط به روز عاشورا بودند.
این برنامه برای اولین بار در ایتالیا با حضورو همیاری چهارده نفر از خانمها و ده نفر از آقایان دانشجوی ایرانی با هدف روشنگری و آشنایی غیر مسلمانان با امام حسین (ع)، شعائر و فرهنگ اسلامی ، پاسخ به سوالات و شبهات، شناساندن اسلام واقعی و متمایز کردن آن با جریان های تکفیری، ارائه تصویر روشن از دلائل برگزاری راهپیمایی روز عاشورا وعلت زنده نگه داشتن این واقعه مهم برگزار شد. لازم به ذکر است که در طول این برنامه حدود سیصد نفر از ایتالیایی ها بروشور و گل دربافت کردند.
با توجه به بازخورد های بسیار مثبتی که از ابن برنامه دریافت شد، انجمن اسلامی دانشجویان میلان بنا دارد به حول قوه الهی با برنامه ریزی جامع تر بتواند این برنامه را در سا لهای آینده ادامه دهد تا ان شا الله در راستای ترویج فرهنگ حسینی قدمی بردارد.