شهرستان رودبار از شهرستان های جنوبی استان گیلان است. مرکز این شهرستان شهر رودبار است.

(ایرنا)