به گزارش سوکا ، آغاز لیگ مهم ترین سوژه امروز روزنامه های ورزشی است: