ضرغامی در صفحه خود می نویسد: در سال یک بار جیره لباس نظامی می گرفتیم. برخی اقلام که زیادی می آمد یک راست می رفتیم میدان گمرک ،نقدش می کردیم. قیمت ها هم تقریباً معلوم بود. چانه زنی نداشت.
یک پوتین نرم و قالب پا، با زیپ بغل، حداقل ۳-۴ سال برایمان کار می کرد.
در تصویر مرحوم حاج احمد قدیریان ، از مبارزین قبل انقلاب و رزمندگان دوره دفاع مقدس دیده می شود.

*** پی نوشت***

آقای دکتر تبریزیان معاون وقت من می گفت: با اصرار زیاد همسرم یک پوتین اضافی را برای فروش بردم. صاحب مغازه گفت ۲۰۰ تومان. گفتم: نه ۵۰۰ تومان! گفت برو آقا جان ،قیمت فروش این پوتین ها ۳۰۰ تومان است .
فکر کردم بلوف میزند. گفتم اگر راست میگی یک جفت بده! او هم داد و ۳۰۰ تومان گرفت!!
می گفت: حاج خانم که در را به رویم باز کرد مرا با ۲ جفت پوتین اضافی دید!!
نتیجه اخلاقی: هر ادعایی را بلوف تصور نکنید.
وقتی هم متوجه اشتباه تان شدید فورا کوتاه بیایید! اتفاقی نمی افتد!