به گزارش سوکا به نقل از فدراسیون دوومیدانی، در آخرین روز لیگ د‌و‌و‌مید‌ا‌نی بانوان و در ماده پرتاب چکش، د‌و‌و‌مید‌ا‌نی کار د‌انشگا‌ه آ‌زا‌د موفق شد رکورد باشگاهی این ماده را بهبود ببخشد.

پریناز ابراهیمی در ماده پرتاب چکش معادل ۴۴ متر و هفت سانتیمتر قهرمان شد و رکورد باشگاهی این ماده را ۲۴ سانتیمتر ارتقا داد.

امینه کشیری از تیم میثم عطر اردبیل با ۴۱ متر و ۸۴ سانتیمتر و لیلا کوهکن از همین تیم با ۴۱ متر و ۶ سانتیمتر دوم و سوم شدند.