شهر تاریخی شوش با همه مخالفت ها و اظهار نظرهایی که میان کارشناسان و باستان شناسان و متولیان میراث فرهنگی پیرامون عرصه و حریم این شهر تاریخی وجود داشت، در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

این پرونده با حضور جلالی سفیر ایران در یونسکو، محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان و حیدری مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان ثبت جهانی شد.

در این جلسه احمد جلالی پیرامون میراث فرهنگی ایران سخنرانی کرد.

همچنین پرونده منظر تاریخی و فرهنگی شهر میمند نیز در این فهرست جای گرفت.

پیش از این پرونده منظر فرهنگی میمند به دلیل کامل نبودن پرونده، به صورت مشروط ثبت شده بود.

این اجلاس اکنون در شهر بن آلمان درحال برگزاری است.(مهر)