جاذبه گردشگری در انعکاس آینه ضمن واقعی بودن، از کارکرد تماشای روزمره خارج می شود و مشوقی است برای دوباره دیدن این جاذبه های فرهنگی.

(ایرنا)