در گرمای طاقت فرسای این روزها بسیاری از کودکان برای فرار از گرما به چشمه علی شهر ری رفته و شنا و آب تنی می کنند.این چشمه در قسمت پایینی بنای باستانی برج ری قرار دارد.