به گزار ش سوکا، بعد از آزمایش DNA چهره شما شناسایی و با پرینتر ۳ بعدی طرح دقیقی از صورت بدون دیدن شما ساخته میشود،