به گزارش سوکا ، ساشا پسر وینفرد که رزومه قابل توجهی هم ندارد به عنوان آنالیزور به استقلال آمده است.

ساشا از باشگاه درخواست کرده که می خواهد آپارتمان جداگانه ای از پدرش داشته باشد و باید مستقل باشد.

درخواست عجیب پسر شفر هنوز مورد موافقت نگرفته است.