شعری طنز از ناصر فیض

 

شعری طنز از ناصر فیض

 

گاه نخ را وقت سوزن کردنش تر میکنند                     گر نرفت آن تو درش آورده تر تر میکنند

   مشکلی دارم ز نجاران وارد بازپرس                           گر نرفت آدم ز در داخل چه با در میکنند؟

کارهای دیگری دارند سامان میدهند                         توبه فرمایان اگر خود توبه کمتر میکنند

  مطمئن هستند روز داوری جاییست که                      اندر آنجــــا خـــلق را با بیل پنچر میکنند

شاکی از پیر خراباتم که درویشان او                          با تبر زین سائــلی را مـــعتبر تر میکننــد

خانه خالی کن دلا تا منزل سلطان شود                     غالبا در این موارد خاک بر سر میــکنند!

  دوش از حمام می آمد صدایی ناشناس                       کیست با قدسی که شعر حافظ ازبر میکنند