به گزارش سوکا ، کاریکاتور زیر سیر صعودی فرهنگ در فوتبال ایران را نشان می دهد: