به گزارش سوکا ورزشی ، این اظهار نظر سوشا مکانی به سوژه کاریکاتوریست ورزشی یعنی محمدرضا میرشاه ولد تبدیل شده است: