تصویر سردار قاسم سلیمانی را در کنار مدافعان حرم را در زیر مشاهده کنید.