سخنان ابن سینا

NastaliqOnline.ir (3)

هر کس عادت کند

که به هر دلیل هر حرفی را باور کند

از صورت انسانی خارج می شود

.

.

.

موسیقی صدای خداست

.

.

.

انسان هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید

و از آن بیم هراس در خاطرش نشاند

آن خطر زودتر او را تعقیب می کند

.

.

.

نیک بخت ترین مردم کسی است که

کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی

.

.

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند

و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند

اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند

.

.

.

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر

نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود

.

.

.

کسی که به تمرین های بدنی می پردازد

به هیچ دارویی نیاز ندارد درمان او در جنبش و حرکت است

.

.

.

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست

.

.

.

چیزی که دانش می آراید راستی است

.

.

.

هر که دنیا خواهد دانش آموزد

و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد

.

.

.

تجربه بالاتر از علم است

.

.

.

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند

تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد

.

.

.

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید

در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است

.

.

.

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ

هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد

آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید می دانستید