به گزارش مهر، مجسمه زنبور عسل قفقاز که در روستای «دویوملو»ی شهرستان «سوسوز قارص» ساخته شده، عسل تولید می کند.

«یوجل اوزییر» نقاش و مجسمه ساز، در این اثر که از درخت کاج ساخته است، دو کلونی زنبور عسل جاسازی کرده است.

این اثر با هدف معرفی «عسل قارص» ساخته شده است. برخی با دیدن این اثر آن را سمبل برکت و برخی یادآور ویژگی های معجزه آسای عسل می دانند.

اثر مذکور بر روی تپه واقف بر روستا گذاشته شد.

در کندوهای جاسازی شده در داخل اثر، عسل طبیعی و ارگانیک تولید می شود. عسل تولیدی در این کندوها با مزایده به فروش خواهد رسید.