مهدی رحمتی تا به حال ۳۴۵ بازی در لیگ کشور انجام داده است(۵ بازی او برای فجر سپاسی در دوره آخر لیگ آزادگان بوده است).او در این مدت برای تیم های فجرشهید سپاسی،سپاهان،استقلال،مس کرمان،سپاهان(نوبت دوم)،استقلال(نوبت دوم)،پیکان واستقلال(نوبت سوم)بازی کرده است ورکورد استثنایی انجام ۱۲۷ بازی متوالی در لیگ را از خود به جا گذاشته است.او در ۱۲۸ بازی لیگ در ۴ سال گذشته فقط در یک بازی غایب بوده است.او ۱۲۱ بازی برای استقلال،۹۰ بازی برای سپاهان،۶۵ بازی برای مس کرمان،۴۰ بازی برای فجر و۲۹ بازی برای تیم پیکان انجام داده است.
سید مهدی رحمتی در سال ۱۳۹۱ که استقلال برای سومین بار قهرمان لیگ برتر شد،در ۲۱ بازی از ۳۴ بازی لیگ دروازه تیم خود را بسته نگهداشت،از ۴ بازی جام حذفی هم در ۳ بازی گل نخورد تا در ۳۸ بازی فصل استقلال در این سال ،اودر ۲۴ بازی صاحب چنین موقعیت استثنایی وجالبی شود.
سید مهدی رحمتی ۷۶ بار هم برای تیم ملی بازی کرده ودر این ۷۶ بازی ۵۵ گل دریافت داشته است.او در ۳۵ بازی تیم ملی هم دروازه تیم ملی فوتبال را بسته نگه داشته است.
سید مهدی رحمتی با احتساب مسابقات مختلف قاره ای ،۳۹۸ بازی برای تیم های مختلف انجام داده است وبا انجام ۲ بازی دیگر رکورد انجام بازیهای رسمی او در عرصه باشگاهی به ۴۰۰ بازی خواهد رسیدوبا احتساب بازیهای ملی وباشگاهی باید گفت که او به طوررسمی تا به حال ۴۷۴ بازی باشگاهی وملی انجام داده وبا استقلال پانصدمین بازی عمر ورزشی خود را انجام میدهد.

(ورزش سه)