ساینا آتشین شناگر ۱۰ ساله گیلانی به عنوان نخستین دختر ایرانی یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۰ کیلومتر و۲۰۰ متر در دریای خزر در محدوده سنگاچین بندرانزلی را به مدت ۷ ساعت شنا کرد و رکورد شنا در آب های آزاد آسیا را به نام خود ثبت کرد.‎