روستایی در سنگاپور که به شکل عمودی ساخته شده است، نام «ساختمان سال» را به خود اختصاص داد.

هیئت داوران جشنواره معماری جهان، جایزه برتر را به این ساختمان دادند. این ساختمان در ۳۱ بلوک و ۶ طبقه طراحی شده است.