او در اینستاگرامش نوشت:

«آقای غرضی را دعوت کردیم برنامه تحویل سال.کمی معطل شد و عصبانی شد. رفت. شرمنده با نشاط ترین کاندیدای جهان شدیم. وقتی در کوچه پس کوچه های منیریه زیر لب زمزمه های ناجوری می کرد من روی آنتن زنده فکر می کردم چقدر سوال می شود پرسید از قیصر خونین جگر
یکهویی گفتند مهندس رفت. آب یخ روی سرم ریختند.
جناب مهندس غرضی یکی از اتفاق های خوبی بود که اتفاق نیفتاد. مثل یک گفتگوی محرمانه دیگر که گرفتیم اما لحظه آخر اجازه پخش نگرفت.» (کافه سینما)