روایتی از امام صادق (ع) درباره آفرینش انسان:

 روایتی از امام صادق

دریک روایت طولانی جابر از امام صادق (ع) درباره خلقت و آفرینش آدم و چگونگی خلقت او پرسید:

امام فرمود: خداوند طبایع چهارگانه را که عبارت از ریح و مره و دم و بلغم ( باد.زهره.خون و بلغم ) است آفرید. از ناحیه باد حیات و درازی آرزو و طمع ملازم انسان و از ناحیه بلغم میل به غذا و نوشیدنی و نرمی و مدارا و از ناحیه زهره خشم و شفاهت و شیطنت و ظلم و تمرد و عجله را از ناحیه خون میل به زنها و لذت و ارتکاب به محرمات و شهوات بوجود.