به گزارش سوکا، در این تصاویر شین ابراهیم را مشاهده می کنید.

منبع: رویترز reuters