به گزارش سوکا، موضوع هم گرایی و تحولات فناورانه رسانه ها تا یک دهه پیش، امری مبهم و کمتر شناخته شده بود، اما از همان زمان، اهمیت و بزرگی تاثیر آن قابل پیش بینی می نمود، به گونه ای که نخستین نظریه پردازان این حوزه، از آن با عنوان (سومین انقلاب ساختاری ارتباطات ) ،(انقلاب دیجیتال) (van dijk 1999) (رسانس دیجیتالی ) (Jenkins 2001) و…….یادمی کنند.

اهمیت روز افزون این بحث در حوزه ارتباطات و رسانه های جمعی و نبود ادبیات علمی شایان توجه در این زمینه، ما را بر آن داشت تا به تهیه مجموعه مقالاتی با عنوان (روند هم گرایی و تحولات رسانه ها) بپردازیم تا در آن، با نگاهی به ابعاد گوناگون و تاثیر های این مقوله ، برای مطالعات و تحقیقات بعدی،چشم انداز مناسبی ایجاد کنیم توجه به پنج فرایند اصلی برای توصیف هم گرایی رسانه ها ،ما را به دید گسترده تری از این مفهوم می رساند.

به این ترتیب در کتاب حاضر،۱۱ مقاله در تشریح و تبیین هم گرایی و تحولات فناوری رسانه ها در چهار بخش ، تدوین شده است.

این کتاب در مجموع ۲۸۰ صفحه را در برمی گیرد و در قطع مناسبی منتشر شده است. همچنین جلد کاملا متفاوت این کتاب و هماهنگی ان با فضای محتوایی نیز از نقاط جالب این اثر محسوب می شود که در نگاه نخست می تواند توجه مخاطب را در پشت ویترین کتابفروشی به خود معطوف کند.

این کتاب در ۴بخش وبه موضوعاتی همچون (انواع هم گرایی در نظام سرمایه گذاری،چیستی هم گرایی فناوری،انواع هم گرایی در رسانه های خبری)می پردازد.