شائولین ، قدیمی ترین نوع ورزش رزمی کونگ فو به شمار می رود.

(مهر)