به گزارش سوکا ، شکست استقلال مقابل همنام خوزستانی و فسخ قرارداد رامین رضائیان با ریزه اسپور مهم ترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز هستند: