به گزارش سوکا ، در مراسم افتتاحیه المپیک و در کنار پرچمداران ٢٠۶ کشور، کودکانی حضور داشتند که ٢٠۶ گونه گیاهی در معرض خطر را با خود حمل می کردند. افتتاحیه شب گذشته، سبزترین افتتاحیه تاریخ المپیک بود.