به گزارش سوکا، تصویر این دو ملی پوش سابق تیم ملی را در زیر مشاهده کنید.