در فرهنگ و ملل مختلف حنا را نمادی از خوش یمنی، سلامتی و خوش رنگی زندگی می دانند، بنابراین استفاده از حنا در برگزاری مراسم ازدواج ملل دیگر نیز وجود دارد و معتقدند که حنا سازگاری، تفاهم و خوشبختی به دنبال دارد.

منبع: لاپلاس