کریمی درباره داوری بازی تیمش گفت: من میخواهم درباره داوری صحبت نکنم، اما امروز خیر سرمان یکی از داورانی که میخواهد جانشین آقای ترکی، ممبینی و… بشود، قضاوت میکرد. آقایان اصفهانیان و غیاثی که وقتی خارج از گود مینشینند خطایی که اتفاق نیفتاده را خطا تشخیص میدهند اما در حال حاضر که پست دارند عقایدشان تغییر کرده است.

سرمربی سپیدرود رشت وقتی متوجه لوگوی برنامه نود شد، این لوگو را پرتاب و اعلام کرد وقتی بازیهای تیمش نشان داده نمیشود، دلیلی ندارد که لوگوی برنامهشان در نشست خبری باشد.

علی کریمی ادامه داد: به قرآن، به دین، به پیغمبر من چند بار به تاج، کفاشیان و ساکت گفتم که اگر باشگاهها نباشند شما هم نیستید. پشت سر هم افراد را جریمه میکنند. فدراسیون باید کسری بودجه خودش را با جریمههای انضباطی تامین کند؟ دیگر باید بگوییم بانک فدراسیون فوتبال! اگر بخش خصوصی سرمایهگذاری میکند باید سرش را ببرند؟ الان هم من را جریمه میکنند. جرات دارند من را جریمه کنند.