به گزارش سوکا ، در جریان این کنفرانس خبری تعدادی از خبرنگاران ایرانی جایی برای نشستن پیدا نکردند که اوج بی برنامگی مسئولان کره ای بود. اما در حالی که خبرنگاران ایرانی جایی برای نشستن نداشتند عکس فردی که در ادامه می بینید عصبانیت خیلی ها را باعث شد. او نه خبرنگار بود و نه کار خاصی انجام داد. حالت او را هم که می بینید: