به گزارش سوکا در این عکس که از زلزله منتشر شده نمایی از یک مراسم تولد است.