به گزارش سوکا ، او آنقدر در هدفش مصمم است که می توانید هدف بزرگ او را روی کف دستش هم ببینید!