۲۶۰۲۱۷۹۰۹۲۱۱۸۵۶۳۶۴۶

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵

عکاس: جام جم

تقدیم استوارنامه سفیران ۶ کشور به رئیس جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیران ۶ کشور به رئیس جمهوری