۲۶۰۲۱۷۹۰۹۲۱۱۸۵۶۳۶۴۶

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵

عکاس: سوکا

تقدیم استوارنامه سفیران ۶ کشور به رئیس جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیران ۶ کشور به رئیس جمهوری