پیمان جبلی افزود: همراه با فضای خبری نوینی که در جامعه بوجود آمده ، شاهد ارتقاء کمی و کیفی خبر رسانه ملی و رشد روز افزون مخاطبان بخشهای خبری هستیم.

وی درباه پیشرفتهایی که درحوزه خبر و اطلاع رسانی صدا و سیما به وجود آمده است، گفت: ارتقاء جایگاه منابع خبری وابسته به سازمان صدا و سیما ، افزایش کیفی بخشهای خبری شبکه های مختلف بویژه در شبکه خبر موجب شده که ما شاهد ارتقاء شبیه به جهش در مخاطبان خبر نیز باشیم به نحوی که اکنون در مقایسه با ۸ سال گذشته بیشترین مخاطبان خبری را داریم.

بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما که آذر امسال در سطح تهران انجام شد، مخاطبان بخش‌های خبری صدا وسیما ۸۲ درصد گزارش شده است.

معاون خبر رسانه ملی با اشاره به انتظارات مخاطبان بخشهای خبری گفت : رشد فضای اطلاع رسانی ، خبر رسانه ملی و مخاطبان خبری اقتضا می کند که ما هم تغییراتی را به لحاظ کمی و کیفی در بخشهای خبری ایجاد کنیم که بخشی از آن شروع شده است و این تغییرات در اخبار ۲۱ نمود بیشتری خواهد داشت.

وی اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک بتوانیم تغییرات مورد نظر را اعمال کنیم و سعی ما بر این است که هم در شکل اطلاع رسانی ، دکور و عناصر مختلفی که در یک خبر تلویزیونی لازم است و هم از لحاظ کیفی ومحتوایی ، بتوانیم این تغییرات را ایجاد کنیم.