به گزارش سوکا به نقل از ایران آنلاین رامین سه گانه احمدی نژاد، مشایی و بقایی را سه دلقک بهاری خواند و گفت رییس سابق وی با نمایش دلقک‌مآبانه و ابلهانه حیثیت خود را بر باد داده است.

اندکی بعد از انتشار مطلب تند رامین ، عبدالرضا داوری یک جنگ قلمی جدید علیه این عضو مغضوب دولت احمدی نژاد نوشت: فعالیت های سفارشی حضرت رامین در المان …

داوری به سوابق اقامت و حضور رامین در خارج خارج اشاره کرد. دوره ای که گفته می شود وی در ارتباط با چپگرایان آلمانی تز هولوکاست را اخذ کرد و در دولت احمدی نژاد آن را پیاده کرد.