به گزارش بلومبرگ، در این قطعنامه پیشنهادی کانادا، وضعیت حقوق بشر در ایران محکوم شده است.

قطعنامه با ۷۸ رای مثبت، ۳۵ منفی و ۶۹ ممتنع در کمیته حقوق بشر تصویب شد.