دراین ۴۰ سال،نام او ومردمی که به پای دل به پیشوازاو شتافتند،دردل تاریخ حک گشته وپیام عزت آنان جهانگیر شده است.امروز نام «خمینی»اسم رمز تمامی آنان است که سر بر ستیغ حق طلبی وآزادگی برافراشته اند.یاد آن خاطره دلنشین ماندگار باد.