به گزارش سوکا ، دویدن در ۳۰ دقیقه ۳۷۴ کالری می‌سوزاند. عضلات اصلی برای دویدن ازجمله پاها، باسن و مرکز بدن، مهم‌ترین عضلات کالری و چربی سوزی در بدن هستند.

طناب زدن در ۳۰ دقیقه ۳۴۰ کالری می‌سوزاند. برای آن که در هر پرش بیشتر کالری بسوزانید، طنابی انتخاب کنید که دسته‌هایش وقتی وسط آن می‌ایستید تا زیر بغلتان برسد.

هولاهوپ یا حلقه رنگی در ۳۰ دقیقه ۳۰۰ کالری می‌سوزاند.

تنیس در ۳۰ دقیقه ۲۷۲ کالری می‌سوزاند. تمرین تنیس بدنتان را در وضعیت چربی‌سوزی قرار می‌دهد، زیرا شما می‌دوید، خم می‌شوید و توپ‌ها را جمع می‌کنید.

انجام ورزش‌های ایروبیک هم در ۳۰ دقیقه ۲۲۱ کالری می‌سوزاند.