سید عادل حیدری گفت: حمید بقایی ساعت ۱۶:۳۰ امروز با تبدیل قرار بازداشت، آزاد شد.

بر اساس این گزارش، حمید بقایی، معاون رئیس جمهور سابق ۱۸ خرداد امسال بازداشت شده و قرار بازداشت وی ۶ بار تمدید شده بود.