حسین جابرانصاری درباره قطعنامه حقوق بشری صادره از سوی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست اصولی خود مخالف هرگونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل است و از این که مکانیزم ها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل یک بار دیگر دستاویز سیاست گزینشی برخی کشورها قرار گرفته است ابراز تاسف می کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، بهترین راه ارتقاء و حمایت واقعی از حقوق بشر را پیگیری رهیافت گفتگو و تعامل سازنده می داند و معتقد است بهترین ساز و کار بررسی وضعیت حقوق بشر در همه کشورهای جهان ساز وکار یو پی آر شورای حقوق بشر سازمان ملل است که مبتنی بر اصل برابری، احترام، جهان‌شمولی و گفتگو و همکاری سازنده بین همه کشورها بدون هیچ تبعیضی است.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعالیم اسلامی و انسانی و اصول قانون اساسی، تلاش در جهت ارتقای حقوق بشر را از مهمترین وظایف خود در برابر شهروندانش می شناسد، اما برای قطعنامه هایی که با انگیزه های سیاسی ارائه و تصویب آن نه بر اساس محتوا بلکه بر اساس جبهه بندی سیاسی کشورها و لابی های پنهان انجام می‌شود ارزشی قائل نیست.