به گزارش سوکا ، با وجود پیشرفت رشته شمشیربازی در ایران هنوز کمپ مناسبی برای ملی پوشان شمشیربازی در نظر نگرفته شده.

این ساختمانی که می بینید کمپ تیم های ملی شمشیربازی است. باور کنید ملی پوشان شمشیربازی ایران در چنین جایی تمرین می کنند: