ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد 

ایرینا شایک بعد از جدایی غوغایی از رونالدو با بردلی کوپر وارد رابطه شد که در همان ابتدا به باردار شدن وی انجامید و اکنون نخستین فرزند آنها به جهان آمده هست.ایرینا شایک که مدتی هست با بردلی کوپر رابطه عاشقانه برقرار کرده هست, نخستین فرزند خود را بدنیا آورد.بردلی کوپر و ایرینا شایک صاحب فرزند شدند.بردلی کوپر و مدل معروف ایرینا شایک تولد نخستین فرزند خود را جشن گرفتند.

 

بردلی کوپر ۴۲ سال و ایرینا شایک ۳۱ سال سن دارند.آنها از سال ۲۰۱۵ رابطه خود را آغاز کردند و هفته پیش تولد نخستین فرزند خود را جشن گرفتند اما در این مدت اجاه انتشار هیچ خبری درمورد فرزندشان را نداده اند.هنوز جنسیت و اسم فرزند این زوج زیبارو اعلام نشده هست.

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد

ایرینا شایک و بردلی کوپر،تصاویر ایرینا شایک و همسرش

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد

بردلی کوپر پدر،ایرینا شایک و فرزندش،مدل معروف ایرینا شایک

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد

ایرینا شایک زایمان کرد و بردلی کوپر پدر شد