به گزارش سوکا ، گفته می شود این انفجار در صدمتری حرم رخ داده است.

زمان این انفجار حدود ساعت ۳ به وقت تهران گزارش شده است.

تکمیلی/

اطلاعات واصله از نجف حاکی است که انفجار امروز در نجف ناشی از منفجر شدن گاز در یک مغازه در شارع الرسول بوده که به حریق در مغازه های اطراف منجر شده است.

اخبار دریافتی حاکی است که انفجار در نجف خوشبختانه تلفاتی نداشته است.